• آشنایی با آخرین نسخه Visual Studio
 • نحوه ایجاد پروژه
 • متغیرها و مقداردهی
 • اجرا و تست
 • دستورهای پر کاربرد
  • If
  • Else if
  • While
  • Do while
  • For
  • Switch
  • Try / Catch / Finally
 • اپراتورها
  • اپراتورهای مقدار دهی
  • اپراتورهای ریاضی
  • اپراتورهای منطقی
  • اپراتورهای افزاینده و کاهنده
  • اپراتورهای مقایسه
  • اپراتور شرطی
 • استفاده از آرايه­ها
 • استفاده از توابع
 • ساختار برنامه­ ها
 • آشنايي با مفهوم Type در .Net
 • انواع Type
  • Value Type
  • Reference Type
 • معرفی نمودار Type در .Net
 • کلاس­ها
  • معرفی مقدماتي انواع اعضای يک کلاس (Field، Method، Property و ...)
  • طبقه­بندي اعضاي کلاس (Instance Member، Static Member)
  • طبقه­بندی کلاس­ها (Standard، Sealed، Abstract، Static)
  • ساخت کلاس و روش­های ايجاد Instance از کلاس
  • مديريت کلاس­ها
   • نحوه ذخيره­سازی در فايل­ها و معرفی دستور Partial
   • ايجاد Namespace و معرفي دستور Using
 • معرفی سطوح دسترسی (Access Modifier)
 • نحوه تعريف Field
  • دستورات readonly و const در تعريف Field
  • آشنايي بيشتر با اعضاي Static
 • تعريف Method براي کلاس
  • مفهوم Overloading
  • استفاده از params برای دريافت پارامترهای نامحدود
  • پارامترهای ref و out
  • پارامترهای optional
  • آشنايي با Constructor و Destructor
  • آشنايي با Constructorهای Static در کلاس
  • آشنايي با Extension Method
 • تعريف Property براي کلاس
  • معرفی توابع get و set
  • خلاصه نويسی در تعريف Property
  • خلاصه نويسی در مقدار دهی به Propertyها در زمان ايجاد Instance از کلاس
  • معرفي Indexer
  • دستور العمل برای انتخاب بين Field و Property
 • تعريف Operator برای کلاس
  • معرفي Operator Overloading
  • بررسی خاصيت جايگزاری عملگرها
 • تعريف Nested Type برای کلاس
 • معرفی و نحوه ساخت Enum
 • معرفي Flags و عملگرهای ساختمان بيتی
 • رويدادها
 • تعريف رويداد براي کلاس
  • آشنايي با delegate
  • معرفی توابع add و remove در تعريف رويداد
 • استفاده از رويدادهای يک کلاس
  • معرفي مفهوم تابع Handler
  • معرفی مفهوم Multi-Casting
  • معرفي Anonymous Method و تعيين Scope در دسترسی به منابع
 • معرفی استاندارد رويدادها در .Net
  •  معرفی System.EventHandler
  • معرفی کلاس System.EventArgs
 • مفاهيم شیء­گرايي (کپسوله­سازی، وراثت و چندريختی)
 • کپسوله­سازی و معرفی مفهوم تجزيه
 • وراثت
  • نحوه ارث­بری در .Net و معرفي مفاهيم (کلاس پدر و فرزند)
  • بررسي وضعيت اعضاي کلاس پدر و فرزند
   • مفهوم و کاربرد overloading
   • مفهوم و کاربرد overriding
   • مفهوم و کاربرد shadowing
   • مفهوم Member Hiding
  • معرفی دستورات this و base
  • بررسي وضعيت Constructorهای کلاس فرزند و پدر
  • Override کردن رويدادها
  • کنترل رويداد کلاس پدر توسط کلاس فرزند
 • معرفي و کاربرد چندريختی
 • پياده­سازی چند ريختی با استفاده از وراثت
  • معرفي کلاس­ها و اعضاي Abstract
 • پياده­سازی چندريختی با استفاده از Interfaceها
  • معرفي Interface و انواع اعضاي Interface
  • ارث­بری بين Interfaceها
 • آشنايي با عملکرد برنامه ­های تحت وب
  • آشنايي با Application Server و معرفی ابزار aspnet_regiis
  • آشنايي با Browser، Url، Request و Response، پروتکل Http
  • آشنايي با کلاس WebRequest و WebResponse
  • آشنايي با کنترل WebBrowser
 • آشنايي با ASP.Net
  • معرفی ASP.Net
  • امکانات ارايه شده توسط ASP.Net
  • مزاياي ASP.Net در مقايسه با موارد مشابه
  • آشنايي با ASP.Net Development Server و IIS Express
 • نحوه ايجاد Project در Visual Studio
 • نحوه قرار گرفتن و اجرای پروژه در سه حالت File System، Http و FTP
 • معرفی محتواي پروژه در سه حالت Program Logic، Content File و Configuration
 • بررسی تفاوت­های Web Site و Web Application
 • معرفی مقدماتي فایل Web.config
 • معرفی پوشه­های خاص ASP.Net مانند App_Data، App_Code، App_Themes و ...

 

 • آشنايي با وب فرم­ها
  • ساختار وب فرم و معرفی فایل­های Program Logic و Content
  • ارتباط بين اجزای وب فرم
  • تفاوت وب فرم با Windows فرم
  • نوشتن Code به صورت Code Behind و Inline
  • آشنايي با رويدادهای وب فرم از جمله PreInit، Init، Load، PreRender، Render و Unload
 • اجزای وب فرم
  • معرفی Html Control، Server Control و System Componentها
  • بررسی تفاوت­های Html Control ها و Server Control ها
  • نحوه Handle کردن رويدادهای Server Controlها
  • معرفی خصوصيت AutoPostBack در Server Controlها
  • معرفی Component Designer برای وب فرم­ها
 • معرفی برخی Server Controlها شامل
  • کنترل TextBox
  • کنترل Button، LinkButton و ImageButton
  • کنترل Label
  • کنترل DropDownList و ListBox
  • کنترل CheckBox، RadioButton و RadioButtonList

 

 • اعتبارسنجی
  • بررسی استراتژي اعتبار سنجی در سمت Client
  • معرفی کنترل­های RequiredFieldValidator، CompareValidator، RegularExpressionValidator و RangeValidator
  • معرفی کنترل ValidationSummary
  • استفاده از کنترل CustomValidator در سمت Client و Server
  • معرفی خصوصیت Page.IsValid
 • حرکت بين فرم­ها
  • استفاده از کنترل­ HyperLink
  • استفاده از متد Redirect در Response و استفاده از متد Transfer در Server
  • استفاده از JavaScript
  • معرفی Site Map شامل
   1. معرفی کنترل SiteMapDataSource
   2. معرفی کنترل Menu و Binding به SiteMapDataSource
   3. معرفی کنترل TreeView و Binding به SiteMapDataSource
 • نگهداری وضعيت
  • معرفی QueryString و آشنايي با شیء HttpUtility
  • معرفی Cookie و کلاس HttpCookie
  • معرفی ViewState
  • معرفی Session
   1. معرفی متدهای Abandon، Clear و ...
   2. استفاده از modeهای InProc، StateServer، SQLServer، Custom
   3. معرفی ابزار aspnet_regsql
   4. معرفی سرويس ASP.Net State Service
   5. معرفی رويدادهای مربوط به Session در Global.asax
  • معرفی Application و منابع Static
   1. آشنايي با متدهای Lock و UnLock
   2. معرفی رويدادهای مربوط به Application در Global.asax
  • معرفی کلاس HttpContext
  • معرفی متدهای SavePageStateToPersistenceMedium و LoadPageStateToPersistenceMedium
 • معرفی MasterPage
  • معرفی ساختار Master Page
  • ايجاد ارتباط بین وب فرم و MasterPage
  • معرفی کنترل­های ContentPlaceHolder و Content
 • معرفی Theme
  • تعريف Theme
  • افزودن منابع به Theme شامل StyleSheet، Image
  • معرفی Skin و Control Adapter
  • مشخص کردن Theme در وب فرم­ها و Web.Config
  • معرفی خصوصيت Theme در کلاس Page
 • معرفی کنترل SqlDataSource
  • معرفی کلاس Parameter و انواع آن از جمله QueryStringParameter، ControlParameter، SessionParameter و ...
  • معرفی متدهای Insert، Update و Delete
 • معرفی کنترل EntityDataSource
 • معرفی کنترل­ Repeater
  • آشنايي با مفهوم Template و انواع Templateها از جمله ItemTemplate، SeparatorTemplate، HeaderTemplate، FooterTemplate
  • معرفی متدهای Eval و Bind
  • معرفی متد DataBind
 • معرفی کنترل ListView
  • معرفی LayoutTemplate
  • بررسی تفاوت­های ListView و Repeater
  • معرفی کنترل DataPager
 • معرفی کنترل GridView
  • آشنايي با انواع ستون­ها در GridView شامل BoundColumn، CommandColumn، HyperLinkColumn، TemplateColumn و ...
  • آشنايي با انواع Templateها در GridView شامل ItemTemplate، HeaderTemplate، EditTemplate، FooterTemplate و ...
  • معرفی مرتب­سازی (Sorting) و صفحه­بندي (Paging)
  • آشنايي با مفهوم Command در GridView و رويداد RowCommand
  • آشنايي با رویدادهای RowDataBound، SelectedIndexChanged و ...
  • معرفی تعيين ظاهر با استفاده از ItemStyle، AlternatingItemStyle، HeaderStyle، FooterStyle، PagerStyle، SelectedItemStyle و ...
  • معرفی کنترل­های FormView و DetailsView
 • استفاده از کنترل­های سفارشی شده
  • معرفی Web User Control
   1. آشنايي با متد LoadControl در کلاس Page
   2. استفاده از خصوصيات Web User Control در Program Logic در Web Site و Web Application
 • ارسال و دريافت فايل
  • ارسال فايل با استفاده از کنترل FileUpload
  • انجام تنظيمات در web.config <httpRuntime>
  • معرفی خصوصيت PostedFile در کلاس FileUpload
  • ذخيره­سازی فايل در File System
  • ذخيره­سازی فایل در Database
  • دريافت فایل توسط کاربران از File System
  • دريافت فایل توسط کاربران از Database و آشنايي با متد BinaryWrite
  • آشنايي با متد AddHeader و خصوصيات ContentType در Response
 • پروژه مدیریت محتوا
 • انتشار برنامه ­ها
 • ايجاد Web Setup
 • استفاده از Publish برای پروژه مدیریت محتوا

 

این دوره برای چه کسانی مفید است؟

این دوره ویزه افرادی است که

پیشنیازهای این دوره :

 

 • آشنایی با یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی یا فلوچارت
 • آشنایی اولیه با پایگاه داده (دیتابیس)